Integritetspolicy Aleni Travel AB

Aleni Travel AB tillämpar Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation) som ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Genom att köpa en tjänst/produkt eller registrera dina personuppgifter hos oss samtycker du till att vi får behandla personuppgifterna för angivna ändamål.

Med personuppgifter avses all information om en person som lagrats i någon form. Detta innefattar namn, födelsedata, e-postadress, postadress, telefonnummer, faktura, kontoinformation samt övrig information som du lämnar om dig och dina medresenärer.

Personuppgifterna som lämnas av dig till Aleni Travel AB används för att säkerställa leverans av tjänst du beställt, upprätthållande av hög servicenivå, administration, erbjuda dig efterfrågade produkter samt erbjudanden om egna eller liknande produkter.

Personuppgifterna kan användas för statistik, förbättring av hemsidans innehåll samt uppdatering av våra databaser.
Vid bokning/köp sker samtycke till erhållande av nyhetsbrev från Aleni Travel AB. Önskar du inte nyhetsbrev avregistrerar du dig genom att kontakta Aleni Travel AB på mail info@alenitravel.se eller telefon 070-366 75 06.

Uppgifterna delas med våra samarbetspartners t.ex. flygbolag samt andra medverkande som arbetar på uppdrag av Aleni Travel AB.
För att uppfylla en rättslig skyldighet eller om så krävs enligt lag eller domstolsbeslut kan vi komma att behöva lämna uppgifter till tredje part.
Som kund ansvarar du själv för att uppgifterna uppdateras.

Syftet med Personuppgifts behandling

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Aleni Travel AB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund samt för att uppfylla en rättslig skyldighet bl.a. allt som ingår i bokföringen (kunds namn och adress) ska sparas i minst sju år enligt bokföringslagen.
Som personuppgiftsansvarig har Aleni Travel AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
Som kund har du rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlats in. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Registerutdrag
Den nya lagen innebär att du som kund har rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter. Er begäran behandlas och mejlas åter till dig inom 30 arbetsdagar.

Avregistrering av personuppgifter
Efter en avslutad resa kan du välja att avregistrera personuppgifter från vår databas:

Ditt namn och postadress behöver dock finnas kvar hos oss i minimum 7 år enligt bokföringslagen likväl företagskunders organisationsnummer. Uppgifterna ska vara tillgängliga för t ex. skattemyndigheten. Enligt Dataskydds förordningen ska uppgifterna sparas för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Din mejladress och telefonnummer tas bort genom att du väljer att begära att bli avregistrerad. Avregistrering sker inom 30 arbetsdagar. Någon återkoppling till er kommer inte ske efter utförd avregistrering.

Observera: Om du gör en ny bokning hos oss kommer din mejladress och telefonnummer som anges i bokningen registreras hos oss på nytt. Detta framgår i våra bokningsvillkor som godkänns vid köp. En anledning är att vi måste kunna kommunicera med dig under en pågående resa för t e x ändringar i bokningen eller tidtabellsändringar.

Mer om GDPR
Dataskydds förordningen i sin helhet
Frågor och svar:
Datainspektionen